Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

26
K měsícům Jupiteru

Nikola Tesla:„Co jeden člověk nazývá bohem, jiný nazývá fyzikálními zákony.“

V minulém dílu Civilizace 25 jsme dospěli k poznání, že na planetách Venuše a Mars v minulosti mohl být život. Pomocí asteroidů se mohl rozšiřovat na další objekty Sluneční soustavy.

Tentokrát budeme pátrat na Galileovských měsících Jupiteru po možnostech uchování života v elementární buněčné, nebo rozvinuté živočišné, nebo dokonce inteligentní formě.

Stále ale musíme brát na vědomí, že na naší Zemi zůstaly artefakty po dávné inteligentní civilizaci.

AU = astronomická jednotka (astronomical unit) vzdálenost Země-Slunce = 150 milionů km
Které objekty ve Sluneční soustavě připadají v úvahu?

 • Především to jsou měsíce obřích plynných planet s pevným skupenstvím.
 • Planetky v Kuiperově pásu skupenství pevného.
 • Planety doposud prokázané nepřímo.

  Měsíce Jupiteru
  Tabulka měsíců: Jupiterovy měsíce Velikosti planet Galileovské měsíce Jupiteru

  Jupiter má velké množství měsíců velikostí řádově jednotek až desítek km, které nejsou viditelné. Nás budou zajímat velké, t.zv. Galileovské měsíce, obr.1, s rozměry od 3 200 do 5 600 kilometrů. Velikostí jsou srovnatelné s Měsícem Země - 3 475 kilometrů. Jupiter a jeho měsíce přijmou méně než 1/30 množství slunečního záření přijímaného Zemí, takže teplota povrchu je hluboko pod bodem mrazu a přítomná voda je zamrzlá. Voda pod povrchem se nachází i v kapalném stavu.
  Budeme posuzovat měsíce s šancí na uchování resp. znemožnění života.

  Měsíc Jupiteru Io
  Galileovský měsíc Jupiteru Io
  Struktura měsíce Jupiteru Io
  Fyzikální charakteristiky Io

  Io se skládá převážně ze silikátových hornin obklopujících roztavené železné, či síroželeznaté planetární jádro, viz obr.6.
  Na povrchu měsíce se nachází více než 400 aktivních sopek, což z Io činí geologicky nejaktivnější těleso Sluneční soustavy. Sopečná mračna a lávové proudy neustále přetvářejí povrch měsíce. Vědce překvapil povrch téměř bez kráterů, pokrytý hladkými planinami narušovanými, jak horami různých velikostí a tvarů, tak lávovými výlevy a proudy.
  Teplota na povrchu dosahuje v průměru −143 °C, ale rozsáhlé oblasti vlivem sopečné činnosti mají teplotu okolo 17 °C. Slapové tření vede k tavení významné části měsíčního pláště.
  Voda se na měsíci Io nachází jen v minimálním množství, nebo tam není žádná, přestože malé množství vodního ledu nebo hydratovaných minerálů bylo již na povrchu zaznamenáno.
  Io má extrémně řídkou atmosféru, která se skládá hlavně z oxidu siřičitého s atmosférickým tlakem okolo jedné miliardtiny atmosféry. Mračna tvoří plynná forma síry a oxidu siřičitého, který uniká z vyvrhovaného magmatu. Vzhledem k tomu působí na povrch silná radiace.

  Závěr:
  Z uvedených chrakteristik je patrné, že život v jakékoliv podobě, ať trvalý, nebo dočasný, je nemožný bez použití ochranných prostředků.

  Měsíc Jupiteru Europa
  Galileovský měsíc Jupiteru EUROPA
  Struktura měsíce EUROPA

  Europa je vnitřním složením nejvíce podobná velkým terestrickým planetám, hlavní minerální zastoupení v horninách pak připadá na silikáty.
  - Europa má 3100 km v průměru, takže je jen o něco málo menší než pozemský Měsíc, a současně je šestým největším měsícem ve Sluneční soustavě.

  - Předpokládá se, že plášť Europy je tvořen převážně z křemičitanů, které obklopují železné jádro, viz obr.4. Okolo silikátové kůry a pláště se nachází obrovský oceán tekuté vody obepínající celé těleso.


  Náš pozemský život se ve valné většině opírá o potravní řetězce založené na fotosyntéze, takže sluneční svit a teplo představují jeho naprosto nezbytný základ. Teplo pocházející od Slunce také pomáhá udržovat vodu na Zemi v kapalném stavu, což je další zásadní podmínka pro život, jak jej známe.
  Přesto lze kapalnou vodu ve Sluneční soustavě najít i na místech, která jsou od Slunce vzdálena natolik, že by se měla nacházet v oblasti věčného mrazu a voda by se tam měla vyskytovat jen ve formě ledu. Těmi místy jsou ledové měsíce Ganymedes a Europa obíhající kolem Jupiteru a Enceladus obíhající Saturn.

  - Okolo Europy se vyskytuje slabá atmosféra tvořená převážně kyslíkem, pod níž se nachází ledová krusta tvořící pevný a hladký povrch. Povrch Europy je jen řídce poset impaktními krátery.

  Podle webu denik.cz Mimozemský život..
  "Jupiterův měsíc EUROPA vyniká jako jeden z nejlepších kandidátů na hostitele mimozemského života v naší Sluneční soustavě, a to díky kapalné vodě v podpovrchovém oceánu a tomu, co vědci vědí o jeho chemickém složení." řekl vědec Culberg z univerzity na Stanfordu.

  EUROPA je cílem dvou nadcházejících misí - JUICE pod záštitou Evropské kosmické agentury a Europa Clipper NASA, kdy se použije radar pronikající ledem, podobně jako když vědci zkoumali Grónsko, a bude pořizovat podpovrchové snímky ledového pláště Europy.

  Závěr:
  Na měsíci EUROPA jsme docílili značného pokroku při hledání možností hostitelství mimozemského života. Potenciálně by se mohl nacházet mimozemský mikrobiální nebo i pokročilejší život ve slaném oceánu pod povrchem EUROPY. Navíc podpovrchový oceán je zevnitř vyhříván rozžhaveným jádrem, slapovými jevy od Jupiteru a rozpadem radioaktivních prvků. Další průzkum života na EUROPĚ budeme sledovat.

  Měsíc Jupiteru Ganymedes
  Galileovský měsíc Jupiteru Ganymedes
  Struktura měsíce Ganymedes Ganymedes je největší Jupiterův měsíc a současně i největší měsíc ve Sluneční soustavě a větší než Merkur.
  Ganymedův povrch je tvořen převážně silikátovými horninami a vodním ledem.

  Vnitřní stavba je podobně jako u planet plně vyvinuta, ve střední části se nachází tekuté jádro s velkým obsahem železa. Předpokládá se, že přibližně 200 km pod povrchem Ganymedu se nachází oceán tvořený slanou tekutou vodou mezi vrstvami ledu, viz obr.7. Na povrchu se teploty pohybují od 70 Kelvinů (-203°C) do 152 Kelvinů (-121°C). Ganymedes navíc v podstatě nemá atmosféru, která by teplo zachycovala.

  Závěr:
  Z uvedených chrakteristik je patrné, že život na povrchu v jakékoliv podobě, ať trvalý, nebo dočasný, je nemožný bez použití ochranných prostředků. Podobně jako v případě Europy i na Ganymedu by se potenciálně mohl nacházet mimozemský mikrobiální nebo i pokročilejší život ve slaném oceánu pod povrchem Ganymedu, ale s menší pravděpodobností.

  Měsíc Jupiteru Callisto
  Galileovský měsíc Jupiteru Callisto
  Struktura měsíce Callisto
  Callisto nemá železné roztavené jádro, ale existuje malé silikátové jádro uprostřed měsíce. Poloměr takového jádra nepřesahuje 600 km. Povrch Callisto je posetý krátery, nejvíce ve Sluneční soustavě, leží na studené, ztuhlé a ledové litosféře, jejíž mocnost je mezi 80 až 150 km. Pravděpodobný slaný oceán se nachází mezi 50 až 200 km hluboko pod povrchovou kůrou.
  Na povrchu se nenacházejí žádné hory, sopky, ani tektonické útvary vzniklé endogenními pochody uvnitř měsíce.

  Callisto má velmi slabou atmosféru tvořenou oxidem uhličitým. Kyslík zatím nebyl přímo v atmosféře Callisto detekován. Existence oceánu se jeví více pravděpodobná, pokud voda obsahuje malé množství čpavku, či jiné nemrznoucí směsi. Existuje jen málo náznaků o tektonických procesech na Callisto.

  Závěr:
  Z uvedených chrakteristik je patrné, že život na povrchu v jakékoliv podobě, ať trvalý, nebo dočasný, je nemožný. Podobně jako v případě Europy a Ganymedu, i na Callisto by se potenciálně mohl nacházet mimozemský mikrobiální život ve slaném oceánu pod povrchem Callisto.

  Provedli jsme další krok k hledání možností života, tentokrát na Galileovských měsících Jupiteru. Nejnadějnějším se jeví měsíc EUROPA, na kterém byly zjištěny nejvhodnější podmínky pro uchování života. Na jeho výzkumu se budou podílet 2 projekty -
  JUICE pod záštitou Evropské kosmické agentury a
  Europa Clipper NASA.

  Příště budeme pokračovat v pátrání v dalších oblastech Sluneční soustavy a také budeme zjišťovat, co o objektech Sluneční soustavy věděly starověké civilizace Egypta a Sumeru.


  ----- Mojmír Štěrba -----